Úvodní strana
Úvodní strana
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Obec Kněžpole, Kněžpole 125, 687 12

2. Důvod a způsob založení
Obec Kněžpole vznikla jako územní samosprávné společenství občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení). Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura
Pracovníci Obecního úřadu Kněžpole
Zastupitelstvo obce Kněžpole

Rozpočtové, příspěvkové a jiné organizace

Základní škola a Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Kněžpole, Kněžpole čp. 125, 687 12
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kněžpole, Kněžpole čp. 125, 687 12
4.3 Úřední hodiny
pondělí 7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - úřední den
úterý 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
středa 7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - úřední den
čtvrtek 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
pátek 7:00 - 12:00, 12:30 - 13.30
4.4 Telefonní čísla
572 587 121

starosta - Mgr. Petr Knot
tel.: 572 587 135

účetní-referentka - Iveta Hrušková
tel.: 572 588 170

referentka - Ing. Kateřina Vašíčková
tel.: 572 587 121

4.5 Čisla faxu
572 587 121
4.6 Adresa internetové stránky
www.knezpole.cz
4.7 Adresa e-podatelny
obec@knezpole.cz
4.8 Další elektronické adresy

starosta - Mgr. Petr Knot
starosta@knezpole.cz

účetní-referentka - Iveta Hrušková
obec@knezpole.cz

referentka - Ing. Kateřina Vašíčková
urad@knezpole.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9726721/0100 Komerční banka, a. s.
Jiný způsob platby: v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu, Kněžpole čp. 125

6. IČ

00291013

7. DIČ

Obec Kněžpole není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet obce Kněžpole

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně v kanceláři obecního úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu obecního úřadu
 • e-mailem: obec@knezpole.cz
 • telefonicky na tel. čísle 572 587 121

Informace poskytnuté na základě žádosti

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Uvedený zákon je obecným právním předpisem, který upravuje podmínky svobodného přístupu k informacím s výjimkou těch, jejichž poskytování (zejména vyřízení žádosti, způsob podání, lhůty, opravné prostředky a způsob poskytnutí informací) upravuje jiný právní předpis (např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon).

Povinným subjektem ve smyslu zákona jsou územní samosprávné celky a jejich orgány, tzn. obec Kněžpole. Povinný subjekt má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v § 7-11 zákona č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.).

Vyřizování žádostí

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným výše. Z písemné žádosti musí být zřejmé:
a) kterému povinnému subjektu je určena;
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;
c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz. výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).

Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.).

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech lze v kanceláři Obecního úřadu Kněžpole, Kněžpole čp. 125.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci);
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí svýší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona, požadované vsouvislosti sposkytováním informací.

Stížnost lze podat:
Ústně - je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam
Písemně - na adresu Obecního úřadu Kněžpole
Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické adresy obec@knezpole.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona);
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře

Formuláře lze vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu Kněžpole v úřední dny.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Všechny zákony jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů

14.2 Vydané právní předpisy

Obec vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Obecně závazné vyhlášky obce Kněžpole

Všechny vydané právní předpisy jsou fyzicky k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Kněžpole.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16 Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020