Úvodní strana
Úvodní strana
Místní poplatky

Místní poplatky

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku činí 380,- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze hradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Kněžpole nebo na účet 9726721/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

více informací OZV č. 1/2019


Poplatek ze psů platí:

držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 50,- Kč.

Poplatek se splatný nejpozději do 15.10. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze hradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Kněžpole nebo na účet 9726721/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

více informací OZV č. 2/2019