Úvodní strana
Úvodní strana
Místní poplatky

Místní poplatky

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

Sazba poplatku činí 380,- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze hradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Kněžpole nebo na účet 9726721/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

více informací OZV č. 2/2015


Poplatek ze psů platí:

držitel psa. Držitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kněžpole.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíce.

Sazba poplatku činí 100,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč.

Poplatek se splatný nejpozději do 15.10. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze hradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Kněžpole nebo na účet 9726721/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

více informací OZV č. 2/2012