Úvodní strana
Úvodní strana
Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - POPELNIC PRO ROK 2020

- úterý - každé liché


PROVOZNÍ DOBA NA UKLÁDCE DOMOVNÍHO ODPADU -
- KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ŽELEZO, BIOODPAD A JEDLÉ TUKY A OLEJE

od 1. listopadu  do 31. března sobota 11.00 - 12.00 hodin
od 1. dubna  do 31. října sobota 11.00 - 12.00 hodin
středa 18.00 - 19.00 hodin


V těchto prostorách je umístěn kontejner na vyřazené drobné elektrozařízení - např. televize, PC apod.


PODMÍNKY UKLÁDKY DOMOVNÍHO ODPADU - KONTEJNERY

  • starý nábytek a objemné věci z domácností budou ukládány pouze v demontovaném stavu a to z důvodu skladnosti
  • okenní rámy pouze beze skel (sklo je možné uložit do kontejnerů k tomu určených, které jsou umístěny na daných stanovištích v obci)
  • nebezpečné látky, jako např. barvy, lepidla, oleje aj. se do sběrného dvora neukládají. Pro tento odpad je vyhlášen dvakrát ročně mimořádný svoz.

Kontejnery na BIO odpad jsou umístěny v prostoru fotbalového hřiště vedle tribuny a v areálu sběrného dvora.


PROVOZNÍ PODMÍNKY ŠTĚPKOVAČE

Poštěpkovat je možné bio odpad ze zahrad jako např. větve, vykácené stromy nebo túje. V prostorách sběrného dvora je tato služba ZDARMA.

V případě většího množství rostlinného materiálu si může občan zažádat o přistavení štěpkovače na vlastní pozemek, kde si rostlinný materiál poštěpkuje za dohledu pověřeného pracovníka obce Kněžpole. Za toto individuální přistavení bude účtován poplatek 200,-Kč/hod. (schváleno Radou obce Kněžpole dne 16.3.2016 Usnesení č.30/2016).


SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

1) Suché rostlinné materiály lze spalovat dle OZV č. 2/2014, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Kněžpole, pouze v úterý a ve čtvrtek v době od 08:00 do 20:00 hodin a to pouze v období příznivých klimatických podmínek. Za zhoršené klimatické podmínky, při nichž spalování nelze uskutečnit, se považují zejména mlhy, deště a špatné rozptylové podmínky.

2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 OZV č. 2/2014 nelze spalovat v období celého roku v den státem uznaných svátků.


PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ ROK 2020

Žluté pytle na plasty jsou k dispozici na obecním úřadě.

Rozpis na rok 2020:

6. února
2. dubna
28. května
25. června
23. července
20. srpna
15. října
10. prosince


SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK ODPADU VYTŘÍDĚNÝCH Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU - ROK 2020

1. dubna 2020    16:00 - 16:45
7. září 2020         19:00 - 20:00

Svoz probíhá před budovou Obecního úřadu.

PŘEHLED SHROMAŽĎOVANÝCH ODPADŮ:

• 200113 Rozpouštědla
• 200114 Kyseliny
• 200115 Zásady
• 200117 Fotochemikálie
• 200119 Pesticidy
• 200126 Olej a tuk
• 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsah. neb.látky
• 200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
• 200131 Nepoužitelná cytostatika

VYBRANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ V REŽIMU ZPĚTNÉHO ODBĚRU:

chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky, baterie a další zařízení dle příslušné legislativy