Úvodní strana
Úvodní strana
Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

vždy v sudé ÚTERÝ

SVOZ BIO ODPADU

vždy v lichý týden v PÁTEK

Obec Kněžpole získala dotační prostředky z Ministerstva životního prostředí na nákup popelnic na bioodpad o objemu 240 l. Tyto popelnice budou na základě smlouvy o výpůjčce zdarma předány občanům k užívání. Ke každému číslu popisnému je možné zapůjčit jeden kus popelnice. Kdo bude mít zájem, je nutné, aby se dostavil do kanceláře obecního úřadu, kde bude sepsána smlouva o výpůjčce. Následně budou popelnice rozváženy pracovníky obce k jednotlivým domům. První svoz bude pravděpodobně probíhat v první polovině července a následně každých 14 dnů vždy v lichý týden v pátek.

Velkoobjemové kontejnery na BIO odpad  jsou umístěny v prostoru fotbalového hřiště vedle tribuny a v areálu sběrného dvora. Tyto kontejnery lze použít pouze pro ukládku posečené parkové trávy.

Co patří do biopopelnice?

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

od 1. listopadu  do 31. března sobota 11.00 - 12.00 hodin
od 1. dubna  do 31. října sobota 11.00 - 12.00 hodin
středa 18.00 - 19.00 hodin

Na sběrném dvoře jsou umístěny nádoby a konterjnery na:

- SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
- STAVEBNÍ SUŤ
- ŽELEZO
- BIOODPAD
- JEDLÉ TUKY A OLEJE
- DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ
- PNEUMATIKY

Podmínky ukládky

  • starý nábytek a objemné věci z domácností budou ukládány pouze v demontovaném stavu a to z důvodu skladnosti
  • okenní rámy pouze beze skel (sklo je možné uložit do kontejnerů k tomu určených, které jsou umístěny na daných stanovištích v obci)
  • stavební suť pouze v omezeném množství!

PROVOZNÍ PODMÍNKY ŠTĚPKOVAČE

Poštěpkovat je možné bio odpad ze zahrad jako např. větve, vykácené stromy nebo túje.

V prostorách sběrného dvora je tato služba ZDARMA.

V případě většího množství rostlinného materiálu si může občan zažádat o přistavení štěpkovače na vlastní pozemek, kde si rostlinný materiál poštěpkuje za dohledu pověřeného pracovníka obce Kněžpole. Za toto individuální přistavení bude účtován poplatek 200,-Kč/hod. (schváleno Radou obce Kněžpole dne 16.3.2016 Usnesení č.30/2016).

SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

1) Suché rostlinné materiály lze spalovat dle OZV č. 2/2014, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Kněžpole, pouze v úterý a ve čtvrtek v době od 08:00 do 20:00 hodin a to pouze v období příznivých klimatických podmínek. Za zhoršené klimatické podmínky, při nichž spalování nelze uskutečnit, se považují zejména mlhy, deště a špatné rozptylové podmínky.

2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 OZV č. 2/2014 nelze spalovat v období celého roku v den státem uznaných svátků.


PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ

Žádáme občany, aby plastový odpad ukládali POUZE DO ŽLUTÝCH PYTLŮ, které si mohou vyzvedávat na obecním úřadě zdarma. Cena za svoz tohoto odpadu je hrazena již při nákupu těchto pytlů, tudíž do budoucna nebude svozová firma odpad uložený v jiných obalech svážet.

Upozorňujeme, že není možné ve žlutých pytlech ukládat plastový odpad do popelnic na tříděný odpad, které jsou umístěny na Markově a u Jednoty.

ROK 2022:

3. února
31. března
26. května
23. června
21. července
18. srpna
13. října
8. prosince

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK ODPADU VYTŘÍDĚNÝCH Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu nebude probíhat přes svozovou firmu, jak bylo zvykem. Nově bude 2x ročně vybírán na sběrném dvoře. Následně obec zajistí jeho likvidaci.  

  1. Termín – 22.6. a 25.6.2022
  2. Termín – 12.10. a 15.10.2022

PŘEHLED SHROMAŽĎOVANÝCH ODPADŮ:

• 200113 Rozpouštědla
• 200114 Kyseliny
• 200115 Zásady
• 200117 Fotochemikálie
• 200119 Pesticidy
• 200126 Olej a tuk
• 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsah. neb.látky
• 200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
• 200131 Nepoužitelná cytostatika

VYBRANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ V REŽIMU ZPĚTNÉHO ODBĚRU:

chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky, baterie a další zařízení dle příslušné legislativy