Úvodní strana
Úvodní strana
Historie obce

Historie obce

Všeobecné údaje
Současný název obce Kněžpole je od roku 1925, odvozený od pojmu „pole kněžovo“ - čili panovníkovo. Než se ustálil do dnešní podoby, prošel dlouhým vývojem. Historie udává tvary Zneispole (r.1220), Knesepole(1228), Gnespul (1372), Kniezpole (1522), Kniespol (1751), či Kněžpol (1918). Rakousko-uherská a hitlerovská administrativa uznávala obec jen pod názvem Kniespol. Zajímavostí je, že v ČR existuje ještě jedna obec Kněžpole, a to v okrese Bruntál.

Rozloha obce
Katastrální výměra obce je 931 ha.

Administrativní členění:
Kněžpole je obec v okrese Uherské Hradiště. Vnitřně se dále nedělí, používají se pouze neoficiální místní názvy částí obce - Dědina, Markov, Brána, Trávníky, Kút a Zákří.

Poloha obce
Grafické souřadnice Kněžpole : 49 05° s.š., 17 30° v.d.
Území obce leží v severní části okresu Uh. Hradiště. Od metropole Moravského Slovácka je vzdáleno 6 km severovýchodním směrem. Nadmořská výška středu obce je 180 m n.m. Nejvyšší bod katastru: trigonometr Rovnina 338 m n.m. (místní název Rovňa) Nejnižší bod katastru: sníženiny terénu v Kněžpolském lese 178 m n.m. Sousední obce: sever - Spytihněv (okr.Zlín) - 5 km severovýchod - Topolná - 3 km východ - Včelary - 2 km - Bílovice - 2,5 km jihovýchod - Mistřice - 2 km jihozápad - Jarošov - 2,5 km západ - Huštěnovice - 4 km severozápad - Babice - 3 km.

Základní informace
Kněžpole se rozkládá v rozsáhlé rovině Dolnomoravského úvalu na levém břehu řeky Moravy, která tvoří přirozenou západní hranici obecního katastru. Mezi jejími vodami a obcí se na ploše 333 ha rozprostírá lužní Kněžpolský les. Většina zbývající plochy katastru je zemědělsky obdělávána, včetně jeho kopcovité jižní části. Obec samotná má v současné době 1114 obyvatel (k 31.12.2015).

Starší historie
Nejstarším dokladem osídlení na území obce je nález kamenného sekeromlatu, který byl vyzdvižen na počátku 20.století ze dna potoka Březnice při jeho regulaci. Stáří sekeromlatu se datuje do 4. tisíciletí před n.l., nyní je uchováván v Zemském muzeu v Brně.
Další nález spadá do období Velké Moravy ( 8.- 9.stol ). V roce 1899 byl v lokalitě „Hrádek“ v hloubce 1m objeven hrob bojovníka vyzbrojeného po vzoru Franků těžkou sekerou s ostny, velmi ostrým nožem a kopím. Velkomoravská knížata vedla v té době s Franky úporné boje o zachování samostatnosti říše. Pozůstatky z hrobu jsou rovněž uchovány v brněnském Zemském muzeu.
První písemné zmínky o Kněžpoli jsou již z roku 1220 V listině Codesu Moraviae je uveden soupis majetku velehradského cisterciáckého kláštera. seznamu 12 obcí figuruje i obec Kněžpole. Majetkem tohoto kláštera byla obec až do roku 1528, kdy přechází prodejem do majetku města Uh.Hradiště na základě řádné kupní smlouvy. Velehradský klášter ji prodal městu Hradišti proto, že nebyl schopen zaplatit obnos, za který ji v roce 1467 městu zastavil. Kněžpole se tak stalo součástí městského velkostatku.

Region Moravského Slovácka, jehož je Kněžpole součástí, byl odpradávna týrán velmi ničivými vojenskými vpády. Jednak to byla vždy oblast úrodná a tím pádem relativně bohatá na pozemské statky a jednak dobře přístupná Moravskou bránou a úvaly, od východu karpatskými průsmyky. Tyto skutečnosti přitahovaly nejrůznější nájezdníky a loupežné hordy, které působily zdejšímu lidu velké utrpení.
V prvním tisíciletí našeho letopočtu pronikly na uherskohradišťsko římské oddíly, po nich germánští Markomani a Kvádové, za nimi pak turkotatarští Hunové a Avaři.

Ve druhé polovině 13.století pustošily zdejší oblast nájezdy Kumánů, tureckých kmenů usazených v Uhrách. Prokazatelně vyplenili sousední obec Bílovice a je více než pravděpodobné, že ani Kněžpole s okolními vesnicemi jejich loupení a pálení neušlo.

V letech 1301-1315 ze sousedního Slovenska opakovaně vtrhl uherský magnát Matúš Čák Trenčanský za účelem plenění a obohacování se. Pevné hradby města
Uh. Hradiště jeho útokům odolaly, nikoli však obyvatelstvo okolních obcí, zejména na levém břehu řeky Moravy. Konec řádění Matúše Čáka učinil až král Jan Lucemburský.

V letech 1334 a 1383 vpadli na Slovácko pro změnu Uhři.

Na reformační bouře 15. století doplatil velehradský klášter, který byl v r. 1421 úplně zničen moravskými husity. V plamenech tam bohužel zmizely i záznamy o nejstarší historii Kněžpole.

Daleko těžší následky než války husitské měly na Hradišťsko války uherské mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Ten se pokusil se silným vojskem třikrát dobýt Uh.Hradiště, které se ale pokaždé ubránilo. Poničeny tak zůstaly „jenom“ okolní obce. Matyáš Korvín byl na hlavu poražen roku 1469 na bitevním poli nad Kněžpolem, mezi obcemi Bílovice a Mistřice, a to synem Jiřího z Poděbrad - Jindřichem.

Století 17. bylo pro Moravské Slovácko stoletím daleko nejstrašnějším v historii. Už se o to postarali nájezdníci sedmihradského vévody Štěpána Bočkaje, kteří řadu vesnic včetně Kněžpole vydrancovali a srovnali se zemí.

Třicetiletou válkou trpěla jihovýchodní Morava snad nejvíce z celé země, neboť právě na jejím území se střetaly armády postupující ze všech stran - z jihovýchodu pronikali uherští vzbouřenci, ze severu vojska slezská, polská, dánská a švédská, od západu,jihu pak císařští Hranici front často tvořila řeka Morava, o města a vesnice v její blízkosti se neustále bojovalo, protože přes ně vedla nejkratší cesta do Vídně. Z kvetoucí zahrady Moravy se stala vypálená a vydrancovaná poušť, na které se odehrály tisíce lidských tragédií.

Ve druhé polovině 17. století postupovala hlavní turecká vojska z Balkánu do střední Evropy. Roku 1663 zásobovací oddíly tohoto vojska vpadly na Slovácko, vypálily a vyloupily okolí včetně Kněžpole, které bylo taktéž těžce poškozeno. Hrůzu a paniku zde rozsévali Turci i o dvacet let později, když opět zásobovali svou třistatisícovou armádu obléhající Vídeň.

V letech 1704-1708 bylo Hradišťsko několikrát vypleněno a to uherskými kuruci Jiřího II.Rákocziho.Obyvatelstvo před nimi prchalo do lesů,svou úrodu, obilí a cennosti si zakopávali do tzv. „lochů“, což jsou díry v zemi s úzkým otvorem a rozšiřující se dutinou. Několik lochů bylo objeveno i na kněžpolském katastru,všechny prázdné. Císařské vojsko vyslané proti kurucům se vůči obyvatelstvu chovalo podobně jako tito nájezdníci.

Roku 1742 vstoupili bez boje do Uh.Hradiště Prusové, dvakrát táhli přes Kněžpole

Mladší historie
V roce 1834 žilo v Kněžpoli kolem 400 obyvatel. Do té doby byl průměrný věk lidí v obci velmi nízký - muži se dožívali asi 40 let, ženy jen o málo více. Jednou z příčin byly nakažlivé choroby tyfus, tuberkulóza a cholera. Po roce 1848 dochází ke stoupání počtu obyvatel i domů.

Poměrně často zasahovaly Kněžpole požáry. Při nejničivějším z nich v roce 1886 vyhořelo 11 usedlostí (č.p. 31 až 41).

V roce 1910 postihla Kněžpole velká povodeň, když se protrhnuly hráze potoka Březnice. V témže roce byla provedena regulace toku - jeho napřímení a zpevnění hrází.

Během německé okupace byly v obci ubytovány nepřátelské oddíly. Roku 1940 bylo vyzrazeno kněžpolské odbojové hnutí, následkem toho bylo 18 občanů zatčeno. V podvečer osvobození 30.4.1945 opustily německé oddíly Kněžpole. 1.5.1945 o desáté hodině osvobodili obec bez boje sovětští vojáci.

Roku 1959 se přihnala od západu do obce vichřice, která úplně zničila 8 stodol, poškodila mnoho střech a vytrhala nikoli ovocných stromů.

V letech 1907-1956 byla v provozu kněžpolská mlékárna, nacházející se asi l km od obce, která zásobovala okolí mléčnými produkty.

Obecní pečeť a znak
Obecní pečeť pochází z roku 1709. Mosazný kotouč o průměru 30 mm s dřevěným hruškovým držadlem. V pečetním poli lemovaném linkou je v renesančním štítu radlice zkřížená s krojidlem. Číslice letopočtu 1709. Opis - PECET- DIEDINI - KNEDDP:LA.

Z roku 1880 pochází mosazné razítko kruhového tvaru, na němž je uveden název „Knespol“. Jako znak obce je v pečetním poli vyryta ratolest jakési rostliny.

Archeologické nálezy na území obce
Kromě už zmíněných nálezů kamenného sekeromlatu a hrobu franckého bojovníka byly na kněžpolském katastru objeveny i pozůstatky pleistocénní fauny.

V roce 1967 byla při zemních pracích na kněžpolské vodárně v hloubce 2,5 m nalezena část pánevní kosti mamuta. V únoru 1975 při těžbě štěrku z „Kanady“ - slepého ramena řeky Moravy - vybagrován z hloubky 4 metry úlomek mamutí lopatky.

Zdroje informací
Matoušek,V. (1980): Inventář Obecního úřadu Kněžpole. Okresní archiv Uh.Hradiště.
Nekuda, V. a kol. (1992): Uherskohradišťsko, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno.
Kronika obce Kněžpole
Obecní úřad Kněžpole - evidence obyvatel a domů

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Obec Kněžpole, 68712, Kněžpole č. 125, IČ: 00291013.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Obec Kněžpole, 68712, Kněžpole č. 125, IČ: 00291013.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.