• banner
 • banner

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Obec Kněžpole, Kněžpole 125, 687 12

2. Důvod a způsob založení
Obec Kněžpole vznikla jako územní samosprávné společenství občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení). Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura
Pracovníci Obecního úřadu Kněžpole
Zastupitelstvo obce Kněžpole

Rozpočtové, příspěvkové a jiné organizace

Základní škola a Mateřská škola

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Kněžpole, Kněžpole čp. 125, 687 12
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kněžpole, Kněžpole čp. 125, 687 12
4.3 Úřední hodiny
pondělí 7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - úřední den
úterý 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
středa 7:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 - úřední den
čtvrtek 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
pátek 7:00 - 12:00, 12:30 - 13.30
4.4 Telefonní čísla
572 587 121

starosta - Mgr. Petr Knot
tel.: 572 587 135

účetní-referentka - Iveta Hrušková
tel.: 572 588 170

referentka - Ing. Kateřina Vašíčková
tel.: 572 587 121

4.5 Čisla faxu
572 587 121
4.6 Adresa internetové stránky
www.knezpole.cz
4.7 Adresa e-podatelny
obec@knezpole.cz
4.8 Další elektronické adresy

starosta - Mgr. Petr Knot
starosta@knezpole.cz

účetní-referentka - Iveta Hrušková
obec@knezpole.cz

referentka - Ing. Kateřina Vašíčková

urad@knezpole.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9726721/0100 Komerční banka, a. s.
Jiný způsob platby: v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu, Kněžpole čp. 125

6. IČ

00291013

7. DIČ

Obec Kněžpole není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet obce Kněžpole

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

- ústně v kanceláři obecního úřadu
- písemně – osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu obecního úřadu
- e-mailem: obec@knezpole.cz
- telefonicky na tel. čísle 572 587 121

Informace poskytnuté na základě žádosti

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Uvedený zákon je obecným právním předpisem, který upravuje podmínky svobodného přístupu k informacím s výjimkou těch, jejichž poskytování (zejména vyřízení žádosti, způsob podání, lhůty, opravné prostředky a způsob poskytnutí informací) upravuje jiný právní předpis (např. zákon o právu na informace o životním prostředí, katastrální zákon).

Povinným subjektem ve smyslu zákona jsou územní samosprávné celky a jejich orgány, tzn. obec Kněžpole. Povinný subjekt má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v § 7-11 zákona č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.).

Vyřizování žádostí

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným výše. Z písemné žádosti musí být zřejmé:
a) kterému povinnému subjektu je určena;
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;
c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).

Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz. výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).

Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.).

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává. Je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloží ve lhůtě 15 dnů povinný subjekt žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech lze v kanceláři Obecního úřadu Kněžpole, Kněžpole čp. 125.

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci);
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí svýší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona, požadované vsouvislosti sposkytováním informací.

Stížnost lze podat:
Ústně - je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam
Písemně - na adresu Obecního úřadu Kněžpole
Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické adresy obec@knezpole.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona);
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře

Formuláře lze vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu Kněžpole v úřední dny.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (účinný od 1.1.2017)
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 • zák. č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte
 • zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České Republiky
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 • zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zák. č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých předpisů
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 
 • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Všechny zákony jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce Kněžpole

Všechny předpisy jsou fyzicky k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Kněžpole.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16 Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím